Vần trắc (thanh trắc) là gì?

Tên khác:
Vần trắc,Thanh trắc,Luật trắc

Thanh trắc là thanh điệu không bằng phẳng. Thanh này có âm điệu diễn biến phức tạp trong thanh điệu. Thanh này khi lên khi xuống, thể hiện ra một đường nét không bằng phẳng và không đồng đều. 

Thanh trắc được thể hiện bằng các tiếng hoặc chữ có dấu: sắc, hỏi, ngã, nặng.

Nếu chữ thứ 2 câu đầu dùng thanh trắc thì gọi là bài có "luật trắc". 

Thanh trắc có 2 loại: Thượng bình thanh và hạ bình thanh

  • Trượng bình thanh (tiếng bổng): là những tiếng có dấu sắc và ngã.

  • Hạ bình thanh (tiếng chìm hoặc trầm): là những tiếng có dấu hỏi và nặng.

Người đăng: hoy
Time: 2020-12-13 20:52:47