Tương tác là gì?

Tương tác là việc mọi người kết nối, tiếp xúc qua lại với nhau. Tương tác trên mạng xã hội biểu hiện ở việc chăm like, bình luận hay chia sẻ bài.
Trong cuộc sống hàng ngày thì tương tác được mọi người hiểu là những hành động giao tiếp, tiếp xúc giữa một đối tượng với một đối tượng, với tập thể hay với nhóm, hay một cộng đồng người. Bằng những hình thức cách thức khác nhau có thể như giao tiếp trực tiếp hay các hình thức gián tiếp như thông qua các văn bản, giấy tờ, thông qua mạng internet, thông qua điện thoại,...
Khái niệm tương tác theo Wikipedia “là một đặc tính của sản phẩm hoặc hệ thống, có giao diện hoàn toàn được hiểu, để làm việc với các sản phẩm hoặc hệ thống khác, hiện tại hoặc trong tương lai, trong việc triển khai hoặc truy cập, mà không có bất kỳ hạn chế nào.”
Hiểu theo cách đơn giản thì tương tác là những hành động cụ thể. Người đăng: thún
Time: 2022-07-18 22:54:12