Tồn tại là gì?

Tương tự: Sự tồn tại
Sự tồn tại thường được định nghĩa như một thế giới, nơi mà con người nhận thức hoặc ý thức được, cái vẫn diễn ra khách quan độc lập với sự hiện diện của con
Tồn tại”  danh từ trong triết học chỉ tất cả những  đang có, đang hiện hữu mà chúng ta có thể thấy được hoặc không thấy được bằng giác quan Người đăng: thún
Time: 2022-07-18 21:37:08