Tiêu chuẩn thẩm định là gì?

- Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế quy định những gì thẩm định viên giá thực hiện hơn là giải thích những quy trình hoặc phương pháp được áp dụng như thế nào.
16 thg 8, 2022 - Thẩm định là xem xét, đánh giá… để đưa ra quyết định về mặt quy định pháp lý, đây là công việc yêu cầu chuẩn pháp lý nhà nước..
- MBA, ACPACC, CPA, CPTA, Valuer, BB.L. Published Nov 19, 2020. + Follow.
- Tiêu chuẩn số 13: Thẩm định giá tài sản vô hình.
Tiêu chuẩn số 07: Phân loại tài sản trong thẩm định giá.
Tiêu chuẩn số 05: Quy trình thẩm định giá.
Tiêu chuẩn số 09: Cách tiếp cận từ chi phí­ (Phương pháp chi phí­ tái tạo, Phương pháp chi phí­ thay thế).
6 thg 9, 2022 - Đối với động sản là máy, thiết bị, phương tiện vận tải, vật tư, hàng hóa...
- Bị thiếu: gì | Phải bao gồm:.
- 1. Cơ sở giá trị tài sản có thể là cơ sở giá trị thị trường hoặc cơ sở giá trị phi thị trường.
24 thg 12, 2021 - Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/4/2021 của Bộ trưởng Bộ tài chính.
- Luật Giá khái niệm: “Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định ... nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá..
25 thg 8, 2022 - Thẩm định giá là gì, mục đích của việc thẩm định giá ... thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá..
19 thg 12, 2021 - Việc xác định giá trị là hoạt động rất khách quan; độc lập thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn về thẩm định giá. Người đăng: thún
Time: 2022-10-10 11:35:39