Thẩm định là gì?

- Thẩm định là xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tí­nh pháp lí­ bằng văn bản về một vấn đề nào đó do tổ chức hoặc cá nhân có chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện. Thẩm định là hoạt động của một chủ thể được tiến hành nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá theo những tiêu chí nhất định..
1. Thẩm định là gì? · 3. Vai trò của thẩm định viên · 5.
- 1. Thẩm định là gì?.
- 3. Vai trò của thẩm định viên.
- Thẩm định là xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nào đó.
- Vậy khái niệm chung về thẩm định là gì.
3 thg 8, 2022 - Điều đó đánh dấu ngành thẩm định giá tại Việt Nam đang hội nhập và phát triển mạnh mẽ và mang tính chất cạnh tranh nhiều hơn.
26 thg 4, 2022 - Thẩm định là xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nào đó. Người đăng: thún
Time: 2022-10-10 11:34:39