Số nguyên là gì?

Trong toán học, số nguyên bao gồm các số nguyên dương (1, 2, 3,…), các số nguyên âm (−1, −2, −3,...) và số 0. Tập hợp số nguyên là vô hạn nhưng có thể đếm được và kí hiệu là Z - đó là viết tắt của Zahl (có nghĩa "số" trong tiếng Đức).

Số nguyên dương là những số nguyên lớn hơn 0. Còn số tự nhiên là tập hợp bao gồm số 0 và các số nguyên dương. Như vậy có thể thấy số nguyên dương là một tập con của số tự nhiên.Tập hợp Z+.
Số nguyên âm là gì? Là một tập hợp các số nguyên nhỏ hơn 0 ( không bao gồm số 0). Tương tự như số nguyên dương, tập hợp số nguyên âm được kí hiệu là Z-.​​​​​​​

Số nguyên có 4 tính chất cơ bản:

  • Không có số nguyên nào là lớn nhất và nhỏ nhất.
  • Số nguyên dương nhỏ nhất là 1. Số nguyên âm nhỏ nhất là -1.
  • Một tập con hữu hạn bất kỳ của Z luôn có phần tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất.
  • Không có bất kì số nguyên nào nằm giữa hai số nguyên liên tiếp.
Người đăng: trang
Time: 2020-07-15 16:19:55