Quang hợp là gì?

Tương tự: Đồng hóa Cacbon
Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ.

Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ.
Trong sinh giới, chỉ có thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp.
Cây có thể thực hiện quang hợp nhờ sự trợ giúp của các lục lạp. Mục đích là tạo ra đường (glucoza) và khí oxi (O2).
Để có thể tiến hành quang hợp, cây cần có ba thành phần: nước qua rễ của cây, khí cacbonic (CO2) qua lỗ thở trong lá cây và ánh sáng (mặt trời) để lấy năng lượng.
Cây không thể thực hiện quang hợp mà không có ánh sáng.

Phương trình tổng quát của quang hợp như sau:

                                   CO+ H2O + Năng lượng ánh sáng -> (CH2O) + O2  
Phương trình phản ứng hóa học :
                                       6H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2

Người đăng: trang
Time: 2020-07-16 22:10:28