Phát triển kinh tế là gì?

Phát triển kinh tế (economic development) là quá trình chuyển đổi kinh tế có liên quan đến việc chuyển biến cơ cấu của nền kinh tế thông qua quá trình công nghiệp hóa, tăng tổng sản phẩm trong nước và thu nhập đầu người. Nói chung, các nước đang phát triển được đặc trưng bởi nền sản xuất tự cấp tự túc là chính, chủ yếu là nông nghiệp và mức thu nhập đầu người thấp. Các nước phát triển được đặc trưng bởi các ngành chế biến và dịch vụ lớn, mức thu nhập đầu người cao.

Đầu tư tư bản là yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi. Đầu tư không nhưng làm tăng năng lực sản xuất hành hóa và dịch vụ của nền kinh tế và năng suất sử dung nguồn lực, mà còn làm tăng tổng cầu và thu nhập quốc dân thông qua tác dụng nhiều mặc của chúng. Sự gia tăng thu nhập quốc dân làm tăng mức tiết kiệm, qua đó cung cấp tài nguyên chính cho quá trình tiếp tục tích lũy tư bản.

Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế

Điều kiện đầu tiên là phải có sự tăng trưởng kinh tế (gia tăng về quy mô sản lượng của nền kinh tế, nó phải diễn ra trong một thời gian tương đối dài và ổn định).

Sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế: thể hiện ở tỷ trọng các vùng, miền, ngành, thành phần kinh tế... thay đổi. Trong đó tỷ trọng của vùng nông thôn giảm tương đối so với tỷ trọng vùng thành thị, tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp tăng, đặc biệt là ngành dịch vụ.

Cuộc sống của đại bộ phận dân số trong xã hội sẽ trở lên tươi đẹp hơn: giáo dục, y tế, tinh thần của người dân được chăm lo nhiều hơn, môi trường được đảm bảo.

Trình độ tư duy, quan điểm sẽ thay đổi. Để có thể thay đổi trình độ tư duy, quan điểm đòi hỏi phải mở cửa nền kinh tế.

Phát triển kinh tế là một quá trình tiến hóa theo thời gian và do những nhân tố nội tại (bên trong) quyết định đến toàn bộ quá trình phát triển đó.

Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế

Tăng trưởng kinh tế (Economic growth) là sự gia tăng về lượng kết quả đầu ra hoạt động của nền kinh tế trong một thời kì nhất định (thường là năm) so với kì gốc.

Phát triển kinh tế (Economic development) là quá trình thay đổi theo hướng tiến bộ về mọi mặt của nền kinh tế, bao gồm sự thay đổi  cả về lượng và về chất, là quá trình hoàn thiện cả về kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia.

Tăng trưởng và phát triển kinh tế là hai khái niệm khác nhau, rõ ràng nhất ở chỗ, tăng trưởng kinh tế phản ánh sự thay đổi thuần túy về mặt lượng của nền kinh tế. Trong khi đó, phát triển kinh tế không chỉ phản ánh sự thay đổi về lượng mà phản ánh cả sự thay đổi về chất của nền kinh tế; phản ánh không chỉ sự tiến bộ về mặt kinh tế, mà còn phản ánh cả sự thay đổi về xã hội của quá trình phát triển của mỗi quốc gia.

Song cũng vì thế chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau:

Tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần để phát triển kinh tế. Sự tích lũy về lượng của nền kinh tế là điều kiện để tạo ra sự nhảy vọt về chất của nền kinh tế và cũng là điều kiện cơ bản giúp cho cải thiện cuộc sống của con người.

Tăng trưởng kinh tế cao và dài hạn là cơ sở để nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế, mở ra cơ hội cho việc thu hút các nguồn lực vào hoạt động kinh tế, nhờ đó tạo điều kiện cho mọi người tham gia hoạt động kinh tế, tạo thu nhập và cải thiện đời sống.

Tăng trưởng kinh tế cũng tạo điều kiện để tăng thu ngân sách Nhà nước. Nhờ đó, Nhà nước có thể tăng đầu tư công và chi tiêu công, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa có điều kiện để thực hiện xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội.

Ngược lại, phát triển kinh tế tạo cơ sở kinh tế xã hội vững chắc để đạt được những thành tựu tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Vì tăng trưởng kinh tế có thể được thực hiện bởi những phương thức khác nhau và dẫn đến những kết quả khác nhau. 

Nếu phương thức tăng trưởng kinh tế không gắn với sự thúc đẩy cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ, không làm gia tăng mà thậm chí xói mòn năng lực nội sinh của nền kinh tế thì tăng trưởng kinh tế như vậy không tạo ra phát triển kinh tế. Tăng trưởng kinh tế phải đem lại sự đồng đều lợi ích cho tất cả các nhóm dân cư, nhóm vùng, tối thiểu hóa bất bình đẳng xã hội thì phát triển kinh tế mới đem lại hiệu quả.

Người đăng: chiu
Time: 2021-09-13 20:49:44