Nhận thức là gì?

  • Theo "Từ điển Bách khoa Việt Nam", nhận thức là quá trình biện chứng của sự phản ánh thế giới khách quan trọng ý thức con người
  • Nhận thức là gì? Quá trình nhận thức giúp cho chúng ta phản ánh bản thân các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan.
  • Nhận thức là một quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực.
  • Nhận thức trong tiếng Anh  Cognition. Đây  một loại hình đặc biệt của ý thức. Nó được xem  hành động hay quá trình tiếp thu kiến thức.
  • Theo quan điểm triết học của Mác – Lênin, nhận thức là quá trình phản ánh biện chứng các hiện thực khách quan vào bộ não của con người.
  • Nhận thức là một trong ba quá trình tâm lý cơ bản của con người: nhận thức, cảm xúc và ý chí. 
Người đăng: thún
Time: 2022-07-18 21:40:05