Người địa phương là gì?

Người địa phương là người có quê quán ở địa phương đó (trừ trường hợp có quê quán ở địa phương đó nhưng có 3 thế hệ sinh ra, lớn lên và sinh sống trưởng thành ở địa phương khác) hoặc là người có quê quán ở địa phương khác nhưng có 3 thế hệ sinh ra, lớn lên và sinh sống ở địa phương đó.
Hoặc là người đã học tập, công tác từ 20 năm trở lên ở địa phương đó. Người đăng: thún
Time: 2022-07-08 00:39:37