Lệ thuộc là gì?

Lệ thuộc hải theo người khác, phụ vào cái khác, không thế thiếu người, thứ, điều được lệ thuộc. Nếu thiếu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nghiêm trọng. Người đăng: thún
Time: 2022-07-08 00:43:18