Lãng quên là gì?

Tên khác:
Quên lãng

Lãng quên hay quên lãng là quên mất đi không chú ý đến một điều gì đó nữa.
Không còn nhớ những việc cần làm.

Lãng quên có thể là quên đi vĩnh viễn hoặc tạm thời không nhớ đến.

Có một hội chứng gọi là hội chứng sợ bị lãng quên, hay gọi là FOMO đã được thêm vào cuốn từ điển nổi tiếng thế giới-Từ điển Oxford năm 2013.

Người đăng: thún
Time: 2021-03-18 02:39:35