Hoàn cảnh là gì?

  • Danh từ Toàn thể những hiện tượng có liên quan với nhau ở một nơi và có tác động thường xuyên đến mọi sinh hoạt của nơi đó.
  • (hoàn: chung quanh; cảnhcảnh). Toàn thể những hiện tượng có liên quan với nhau ở một nơi và có tác động thường xuyên ...
  • Một tình huống  một tai nạn (về thời gian, địa điểm, v.v.) gắn liền với bản chất của một sự kiện hoặc một câu nói.
  • Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, nên thay đổi như thế nào điều đó  nằm trong khả năng của mỗi người.
  • Nghĩa mở rộng là hoàn cảnh tình hình thực tế hoặc tình huống lịch có tác động đối với một con người hoặc một sự kiện. Ngoài ra nó còn  nguyên nhân.
Người đăng: thún
Time: 2022-07-18 21:29:00