Chứng quyền là gì?

Chứng quyền là một loại chứng khoán cho phép. Tuy nhiên khác với một số loại chứng khoán khác trên trường giao dịch, chứng quyền không bắt buộc chủ sở hữu thực hiện giao dịch một chứng khoán cơ sở nào với một mức giá xác định trong tương lai. 

Tiêu chí đáp ứng chứng quyền

  • Công ty phát hành cần thuộc nhóm VN30.
  • Độ lớn vốn hóa cần đạt giá trị từ 5000 tỷ đồng.
  • Giá trị giao dịch đạt 25% Free Float tương ứng khoảng 50 tỷ đồng trên 1 phiên giao dịch. 
  • Kết quả kinh doanh không có lỗ lũy kế đồng thời có lãi tại kỳ hiện tại. 

Mã chứng quyền là gì?

Mỗi loại chứng quyền sẽ được cấp một mã chứng quyền đề nhà đầu tư dễ dàng tham khảo. Theo quy định, mã chứng quyền là dãy gồm 8 ký tự. Đây là cơ sở cho chúng ta biết rõ hơn về những thông tin như: 

– Loại chứng quyền

– Chứng quyền cơ sở được quy định

– Năm phát hành

Chứng quyền có bảo đảm là gì?

Chứng quyền có bảo đảm là khoản chứng khoán có tài sản được đảm bảo. Loại chứng khoán này có phép chủ sở hữu có quyền mua bán chứng khoán cơ sở có giá đã định tại hoặc trước một thời điểm xác định trong tương lai. Hoặc cũng có thể chọn lựa phương án nhận khoản chênh lệch giữa giá cơ sở ở thời điểm đã định với giá thực hiện. 

Có hai loại chứng quyền có bảo đảm tại Việt Nam là chứng quyền mua và chứng quyền bán.

– Chứng quyền mua là gì? Đây là loại chứng quyền cho phép chủ sở hữu có quyền mua một lượng chứng khoán cơ sở theo mức giá thực hiện hoặc nhận tiền chênh lệch giữa giá hiện tại với giá tại thời điểm thực hiện. 

– Ngược lại chứng quyền bán là loại chứng quyền cho phép bán một lượng chứng khoán cơ sở hoặc nhận tiền chênh lệch của giá bán hiện tại và giá bán tại thời điểm đã ấn định.

 

Người đăng: hoy
Time: 2020-10-15 15:13:17